பிராந்திய, கிராமப்புற வங்கிகளுக்கான தேர்வினை தமிழில் எழுதலாம்

பிராந்திய, கிராமப்புற வங்கிகளுக்கான தேர்வினை தமிழில் எழுதலாம். நன்றி Smt @nsitharaman Decision to allow the regional languages for Rural bank exams is example of inclusiveness of Central govt . அனைத்து மொழிகளுக்கும் முக்கியத்துவம்…
Read More
Menu